O nama  |  Nakladnici  |  Autori  |  Novosti  |  Kontakt  |  Registracija  |  RSS Hrvatski English Deutsch
OD NOVINARA DO NOVINARSTVA : studija novinarskih vještina
Knjige
 

OD NOVINARA DO NOVINARSTVA : studija novinarskih vještina

Šifra proizvoda: 430094
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 344
Uvez: Tvrdi uvez
Format: 27 cm
ISBN: 978-953-212-472-9
Izdavač: GOLDEN MARKETING
Država: Hrvatska
Internet cijena: 210,00 kn

Opis Je­din­st­ve­no djelo u nas na­sta­lo na te­me­lju teo­rij­sko-em­pi­rij­skog is­tra­ži­va­nja, u ko­je­mu au­to­ri­ca ana­li­zi­ra ak­tual­nu temu - kakve no­vi­na­re i no­vi­nar­stvo že­li­mo u Hr­vat­skoj te nudi du­go­roč­no rje­še­nje raz­vo­ja no­vi­nar­skih vje­šti­na i os­ta­lih kom­pe­ten­ci­ja, daje teo­rij­ski i me­to­do­lo­ški pri­log is­tra­ži­va­nju no­vi­nar­skog ob­ra­zo­va­nja i prak­ti­čan pri­log odr­ži­vom raz­vo­ju vi­so­ko­škol­skog su­sta­va za ob­ra­zo­va­nje no­vi­na­ra u Hr­vat­skoj. Au­to­ri­ca ta­ko­đer u svo­jem radu daje pre­gled ško­lo­va­nja za no­vi­na­re u svi­je­tu ali os­li­ka­va sve pro­gra­me i škole koji su se u po­sljed­njih dva­de­se­tak go­di­na raz­vi­ja­le u Hr­vat­skoj, i potom ana­li­zi­ra is­ho­de uče­nja onih koji stu­di­ra­ju na po­sto­je­ćim no­vi­nar­skim/ko­mu­ni­ka­cij­skim fa­kul­te­ti­ma i/ili vi­so­ko­škol­skim us­ta­no­va­ma. Rad za­vr­ša­va ana­li­zom ak­tual­nih si­la­bu­sa i is­ho­da uče­nja da­na­šnjih stu­di­ja no­vi­nar­stva i ko­mu­ni­ka­cij­skih zna­no­sti u Hr­vat­skoj. Ko­nač­no, au­to­ri­ca pre­dla­že pro­mje­ne ko­ji­ma bi se una­pri­je­di­li po­sto­je­ći pre­ddi­plom­ski i di­plom­ski stu­di­ji.

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije informacijske i komunikacijske znanosti
Potražite nas na Facebook-u