SMJERNICE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI 2019.-2023.

 

 

 

DOMINOVIĆ d.o.o.

Trnjanska Cesta 54 A,

10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 39753545974

Telefon: +385 1 6150 315

Adresa e-pošte: [email protected]

Internet stranica: https://www.knjizara-dominovic.hr/

 

Društveno odgovorno poslovanje

Tvrtka koja vodi brigu o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju, uspješna je tvrtka, a društveno odgovorno poslovanje predstavlja poslovni model i način upravljanja u kojem se profit ostvaruje na društveno odgovoran način. Društveno odgovorno poslovanje odnosi se na način na koji organizacije upravljaju svojim poslovnim procesima kako bi ostvarile pozitivan učinak na društvo, točnije, odnosi se na preuzimanje odgovornosti organizacije za učinak njenih aktivnosti na društvo i okoliš, pri čemu te aktivnosti moraju biti u skladu s interesima društva, temeljiti se na etičkom ponašanju i biti u skladu sa zakonskim i ostalim pravnim regulativama. Društvena je odgovornost povezana s gotovo svim razinama organizacijske aktivnosti od zapošljavanja do marketinga. Pozitivno i proaktivno djelovanje poslovnog sektora i to iznad razina koje su propisane zakonom u različitim poslovnim procesima (npr. proizvodni procesi, utjecaj na okoliš, politika zapošljavanja, edukacija zaposlenika, ulaganje u društvenu zajednicu, itd.) postalo je ustaljena praksa u razvijenom svijetu. Odlika odgovornih organizacija jest fokus na strateški dugoročno orijentiranim ciljevima i aktivnostima koje doprinose njihovom ostvarenju. Upravljanje društveno odgovornim aktivnostima podrazumijeva rad s drugima, a ne u izolaciji.

Tvrtka koja u poslovanju, uz propisane zakonske obaveze, inicira i vodi brigu o zaštiti okoliša i društvu, društveno je odgovorna tvrtka. Poslovni rezultati u tom slučaju, prestaju biti jedinim mjerilom za vrednovanje uspješnosti tvrtke – upravo je navedeno u fokusu tvrtke DOMINOVIĆ.

                                                                                      

Tablica prikazuje aktivnosti vezane uz odgovornost prema zajednici, aktivnosti uključivanja u zajednicu, aktivnosti usmjerene na smanjenje i prevenciju onečišćenja i drugih štetnih utjecaja na okoliš koji proizlaze iz poslovanja te izvještavanje o aktivnostima koje pomažu održavanju i održivosti resursa. Tvrtka DOMINOVIĆ nastoji razvijati poslovanje koje je uravnoteženo i podjednako odgovorno u sve tri važne dimenzije: gospodarskoj, društvenoj i okolišnoj.

Osim kvalitetom svojih usluga, tvrtka DOMINOVIĆ razvija svoju društvenu odgovornost izgradnjom odnosa s klijentima, poslovnim partnerima te kvalitetom odnosa prema svojim zaposlenicima, okolišu i cjelokupnom društvenom i gospodarskom okruženju.

 

Glavne teme društvene odgovornosti

Slika 1. Sedam glavnih tema društvene odgovornosti

Uspješnost tvrtke DOMINOVIĆ u pogledu društvene odgovornosti utjecati će, između ostalog, na:

 • konkurentsku prednost
 • ugled
 • sposobnost da privuče i zadrži zaposlenike, klijente i poslovne partnere
 • održavanje morala, predanost i produktivnost zaposlenika
 • odnos s drugim tvrtkama, medijima, dobavljačima, organizacijama iste razine, korisnicima i zajednicom

Tvrtka će poštovati i uključivati načela društvene odgovornosti te će razmotriti dva temeljena postupka društvene odgovornosti – prepoznati društvenu odgovornost u svojem području utjecaja te utvrditi dionike i suradnju s njima. Načela društvene odgovornosti koje će tvrtka DOMINOVIĆ primijeniti:

 1. Odgovornost
 2. Transparentnost
 3. Etično ponašanje
 4. Poštivanje interesa dionika
 5. Poštivanje vladavine prava
 6. Poštivanje međunarodnih norma ponašanja
 7. Poštivanje ljudskih prava

Tvrtka DOMINOVIĆ će uključiti društvenu odgovornost u sve odluke i aktivnosti primjenjujući smjernice koje obuhvaćaju integraciju društvene odgovornosti u politiku organizacije, organizacijsku kulturu, strategije i poslovanje, izgradnju unutrašnje kompetencije za društvenu odgovornost, uspostavu unutrašnje i vanjske komunikacije o društvenoj odgovornosti i redovito ocjenjivanje tih radnji i postupaka povezanih s društvenom odgovornošću.

Tvrtka DOMINOVIĆ je prepoznala vrijednosti društveno odgovornog poslovanja te svojim svakodnevnim poslovnim aktivnostima poštuje načela društveno odgovornog poslovanja. Poseban naglasak stavlja na brigu o čovjeku i svim segmentima vezanim uz zaštitu i očuvanje okoliša. Vodit će brigu o zaposlenicima kao nositeljima razvoja tvrtke, uz svijest da su za uspjeh važni motivirani, educirani i zadovoljni zaposlenici kojima je omogućeno da se razvijaju. Poštovat će načela ravnopravnosti spolova, jednakih mogućnosti i nediskriminacije po bilo kojoj osnovi, uključujući zapošljavanje, rast plaća, edukacije i napredovanje, omogućavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom. Vodit će se briga o razvoju, angažmanu i motiviranju zaposlenika te će ih se konstantno usmjeravati sukladno njihovim znanjima, vještinama i preferencijama. Provodit će se konstantna analiza stvarnih i potrebnih radnih mjesta temeljem uspostavljenog plana ljudskih potencijala. Pri zapošljavanju novih zaposlenika postavit će se razrađen sustav njihova odabira kao i uvođenja u posao. Menadžment tvrtke će pratiti i provjeravati kvalitetu rada novih zaposlenika i stupanj njihove integracije u radnu zajednicu. Oglašavanje novih radnih mjesta će biti transparentno, a odabir će biti proveden na načelima nediskriminacije. Prednost će imati i osobe koje su diskriminirane s obzirom na manjinsku pripadnost. Promicat će se i načela rodne ravnopravnosti kao i sudjelovanje žena u svim aktivnostima umrežavanja.

U poslovanju tvrtka DOMINOVIĆ pridaje veliki značaj održivom razvoju i zaštiti okoliša pa tako i kroz doprinos učinkovitosti resursa. Planirano je osiguranje resursne učinkovitosti kroz  smanjenje troškova kupnje i potrošnje papira, usmjeravanjem na online promidžbu, pravilno razvrstavanje i zbrinjavanje otpada (5S metoda) te primjenu zelene javne nabave. Konkretno, investicije će se pažljivo odabirati, uzimajući u obzir učinak na učinkovitost energije i okoliša te će se naručivati rješenja koja imaju manji učinak na okoliš od rješenja s istom osnovnom funkcijom. Prilikom angažmana tvrtki za nabavu roba/usluga/radova promicat će se zelena javna nabava, a zahtjevi odabira pri kupnji IKT rješenja i opreme će biti usmjereni na 3 područja – potrošnja energije, produljenje vijeka trajanja i upravljanje proizvodom nakon isteka vijeka trajanja (s naglaskom na adekvatan dizajn za rasklapanje i gospodarenje). Hardverska rješenja će trošiti manje energije kako bi se povećala energetska efikasnost kroz manju potrošnju električne energije i nabavu baterija koje imaju duži životni vijek. Uzet će se u obzir i troškovi životnog ciklusa opreme. Sumirano, upotrebljavat će se najbolje dostupne tehnologije te će se obnavljati prirodne resurse kroz pravilno razvrstavanje i skladištenje otpada te recikliranje. Nadalje, otpad će se razvrstavati odvojeno po vrsti i pravilima skladištenja do predaje ovlaštenim tijelima, a kada je moguće isti će se „izravno“ reciklirati. Na taj će se način pridonijeti poštivanju ograničenja koja postoje pri korištenju prirodnih dobara te će se promicati održiva proizvodnja i potrošnja kako gospodarski rast ne bi nužno značio i degradaciju okoliša.

Sumirano, tvrtka DOMINOVIĆ je/će biti predana poslovnim praksama koje promoviraju socijalno i okolišno odgovoran ekonomski rast, planira poboljšati i unaprijediti radne i ekološke uvjete, osviješteno smanjivati utjecaj na okoliš, podići svijest o raznolikosti i uključivanju, odgovorno upravljati poslovanjem te podupirati najviše etičke standarde prilikom razvoja i pružanja svojih usluga.