Filtering
hr en de
0 0
0 0

OBLICI NEBROJIVOSTI U HRVATSKOM JEZIKU

Code: 411190
(0)Leave a review
Published: 2004
Country: Croatia
Language: Croatian
Binding: Paperback
Number of pages: 315
Dimensions: 22 cm
ISBN: 953-6637-15-4
Price
$ 20,89

As a Club member you save $ 0,63.

Price includes VAT. For the European Union from 01.07.2021 the price of the product and postage may vary according to the tax rate for the country of delivery.

Do you want to save up to $ 0,63 on this order and become a member of the Dominović Club?

Available now
About the Book
Tema su ovoga rada oblici nebrojivosti u standardnom hrvatskom jeziku. To su semantički oblici gramatičke kategorije broja. Kao diskretne jezične jedinice, ti se oblici mogu definirati samo na sintaktičkoj razini. Oni su rezultat odnosâ među subjektom i predikatom kao dijelovima gramatičkoga rečeničnog ustrojstva koji su definirani po izrazu i sadržaju oznakâ gramatičke kategorije lica i broja. Budući da je u glagolskih riječi sintaktički primarna kategorija lica, a u imenskih kategorija broja, iz odnosa jednih riječi prema drugima po oznakama tih dviju kategorija oblike nebrojivosti valja tražiti među imenskim riječima, koje su s glagolskima sintaktički povezane, a ne među glagolskima, koje kao predikatne riječi kategorijom lica i broja imenskima u rečenici otvaraju mjesto. Odlučimo li se dakle govoriti o oblicima nebrojivosti u hrvatskom jeziku, valja znati da je riječ o oblicima sadržaja imenskih riječi u određenim sintaktičkim funkcijama koji posredstvom gramatičke kategorije lica u rečenici postaju sintaktički relevantni s gledišta gramatičke kategorije broja. S obzirom na odnos imenskih riječi prema glagolskima po kategoriji lica i broja, u hrvatskom se jeziku mogu izdvojiti četiri takva sintaktički relevantna oblika sadržaja. To su jedinost i dijelnost, u rečenicama tipa U gradu je bila magla i U gradu je bilo magle, te konkretnost i nekonkretnost, u rečenicama tipa Gužva je bila pred kavanom i Pred kavanom je bila gužva. Za izricanje jedinosti i dijelnosti kao nebrojivih oblika sadržaja s gledišta kategorije broja sadržaj se imenske riječi s gledišta te kategorije pretpostavlja kao jedinstven cjelovit pojam koji se ne može brojiti. Za izricanje konkretnosti i nekonkretnosti kao nebrojivih oblika sadržaja s gledišta kategorije broja sadržaj se imenske riječi s gledišta te kategorije pretpostavlja kao pojedinačna izvanjezična situacija koja je nebrojiva. Svojom sintaktičkom relevantnošću s gledišta kategorije broja sadržaj imenskih riječi u tim oblicima postaje gramatički relevantan sadržaj. Svakim je od tih oblika sadržaja obilježen poseban sintaktički položaj imenske riječi u gramatičkom rečeničnom ustrojstvu. Jedinošću je imenska riječ u nominativu u besubjektnim rečenicama s imenskim predikatom uz sponu u bezličnoj porabi obilježena kao predikatno ime u nominativu. Dijelnošću je imenska riječ u genitivu u besubjektnim rečenicama s imenskim predikatom uz sponu u bezličnoj porabi obilježena kao predikatno ime u genitivu. Konkretnošću je imenska riječ u nominativu u subjektnim rečenicama s imenskim predikatom uz sponu u bezličnoj porabi obilježena kao pravi gramatički subjekt. Nekonkretnošću je imenska riječ u nominativu u predikatnim rečenicama s imenskim predikatom uz sponu u bezličnoj porabi obilježena kao predikatno ime. Po svojoj se gramatičkoj relevantnosti tako strukturiran sadržaj tada razlikuje od leksičkoga sadržaja pojedine imenske riječi. Iz toga se dade zaključiti da su oblici nebrojivosti oblici gramatičkoga sadržaja imenskih riječi s gledišta kategorije broja, a ne oblici njihova leksičkoga sadržaja. Oblici se gramatičkoga sadržaja imenskih riječi s gledišta kategorije broja na morfološkoj razini te kategorije razlikuju od oblikâ gramatičkoga sadržaja imenskih riječi s gledišta kategorije broja na razini njihove upotrebe u rečenici. Oblici su gramatičkoga sadržaja imenskih riječi s gledišta kategorije broja na morfološkoj razini definirani paradigmom te kategorije, a na sintaktičkoj razini gramatičkim kontekstom u kojemu se imenska riječ s gledišta kategorije broja upotrebljava. Kategorija se broja za imenske riječi na paradigmatskoj razini u svim oznakama kategorije padeža najčešće manifestira kao jednina i kao množina (singular i plural), ali se može manifestirati i na drugačije načine: kao dvojina (dual), kao malina (paukal), kao zbrojina (sumal) i sl. Svaka od oznaka kategorije broja na paradigmatskoj razini ima svoj gramatički izraz i svoj gramatički sadržaj. U jedninsko-množinskoj paradigmi gramatički su izraz oznakâ kategorije broja jednina i množina, a njihov gramatički sadržaj jedno i mnogo. Između jednine i množine kao semantički povezanih oblikâ izraza kategorije broja na razini morfološki utvrdive paradigme te kategorije i jednoga i mnogoga kao oblikâ njihova sadržaja postoji jednoznačno uzajaman odnos. Jednini se kao obliku gramatičkoga izraza kao oblik gramatičkoga sadržaja uvijek pridružuje jedno, a množini se kao obliku gramatičkoga izraza kao oblik gramatičkoga sadržaja uvijek pridružuje mnogo. Taj se jednoznačno uzajaman odnos između jednine i množine kao oblikâ gramatičkoga izraza kategorije broja i jednoga i mnogoga kao oblikâ njihova gramatičkoga sadržaja na sintaktičkoj razini upotrebe imenske riječi narušava. Uzrok su narušavanju toga odnosa gramatički konteksti u kojima se imenska riječ upotrebljava. U tim kontekstima ta riječ iz odnosa s licem i brojem predikatnoga glagola dobiva nove, sintaktički relevantne oblike gramatičkoga sadržaja s gledišta kategorije broja. Budući da se ti oblici razlikuju od jednoga i mnogoga kao oblikâ gramatičkoga sadržaja imenske riječi s gledišta kategorije broja na njezinoj morfološki utvrdivoj razini, novim oblicima sadržaja imenske riječi s gledišta kategorije broja jednina i množina kao oznake te kategorije na njezinoj morfološkoj razini više ne mogu biti oblici njihova gramatičkoga izraza. Novim su oblicima sadržaja imenske riječi s gledišta kategorije broja na sintaktičkoj razini oblici njihova izraza upravo gramatički konteksti u kojima se imenska riječ upotrebljava. Upotrebom u tim kontekstima imenska riječ iz odnosa s licem i brojem predikatnoga glagola može dobiti oblike gramatičkoga sadržaja koji su s gledišta kategorije broja brojivi, kao jednost, u rečenicama tipa Učenik kupuje knjige za školu, i kao mnogost, u rečenicama tipa Učenici kupuju knjige za školu, a može dobiti i oblike gramatičkoga sadržaja koji s gledišta kategorije broja nisu brojivi, kao što pokazuju gore navedeni rečenični primjeri. Obliku jednosti kao brojivu obliku sadržaja imenske riječi s gledišta kategorije broja oblik je njegova izraza gramatički kontekst jedninskoga nominativa (učenik), a obliku mnogosti kao brojivu obliku sadržaja imenske riječi s gledišta kategorije broja oblik je njegova izraza gramatički kontekst množinskoga nominativa (učenici). U nebrojivih oblika sadržaja imenske riječi s gledišta kategorije broja obliku je jedinosti kao nebrojivu obliku toga sadržaja oblik njegova izraza gramatički kontekst jedinoga nominativa (magla), a obliku je dijelnosti kao nebrojivu obliku sadržaja imenske riječi s gledišta kategorije broja oblik njegova izraza gramatički kontekst dijelnoga genitiva (magle). Jednako je tako obliku konkretnosti kao nebrojivu obliku sadržaja imenske riječi s gledišta kategorije broja oblik njegova izraza gramatički kontekst konkretnoga nominativa (gužva), a obliku nekonkretnosti kao nebrojivu obliku sadržaja imenske riječi s gledišta kategorije broja oblik njegova izraza gramatički kontekst konkretnoga nominativa (gužva). Budući da su u jedninskom i množinskom nominativu oznake kategorije broja imenske riječi aktualizirane kao jednina i kao množina, gramatički je sadržaj te riječi s gledišta kategorije broja, kao jednost i kao mnogost, brojiv upravo po tim oznakama. Kako su pak, s druge strane, u jedinom nominativu i dijelnom genitivu, te u konkretnom i nekonkretnom nominativu oznake kategorije broja imenskih riječi kao jednina i kao množina neutralizirane, gramatički se sadržaj tih riječi s gledišta kategorije broja, kao jedinost i dijelnost, te kao konkretnost i nekonkretnost ne može brojiti po tim oznakama. S obzirom na neutralizaciju tih oznaka taj sadržaj s gledišta kategorije broja ostaje nebrojiv. Zato se jedinost i dijelnost, te konkretnost i nekonkretnost kao nebrojivi oblici sadržaja imenske riječi s gledišta kategorije broja mogu označiti i imenskim riječima u množini: Na zidovima su bile s l i k e i Na zidovima je bilo s l i k a, te G u ž v e su bile pred kavanom i Pred kavanom su bile g u ž v e. Brojivi se i nebrojivi oblici sadržaja imenskih riječi s gledišta kategorije broja u lingvistički opis uvode zato da se gramatička kategorija broja valjano opiše i na onoj razini na kojoj se samo pojmovima jednine i množine ne može valjano opisati. To je sintaktička razina gramatičke kategorije broja, posebno njezin semantički aspekt. U opisu semantičkog aspekta kategorije broja na toj razini presudnu ulogu ima gramatički kontekst u kojemu se imenska riječ upotrebljava. Gramatičkim je kontekstom definiran sintaktički relevantan oblik sadržaja imenske riječi s gledišta kategorije broja, a time i njezin položaj u rečeničnom ustrojstvu.
Comments
Ocjena proizvoda
No comments yet. Be the first one to comment.
Comment

Rate the article

Rate the product

Your e-mail will only be used for the purpose of responding to your comment.
FAQ
How long will it take for my order to be shipped?

Your order will be shipped within 5 business days. If certain products are not readily available, you will be informed about it during the shopping process. More information about delivery can be found here.

Do you deliver outside Croatia?

Yes, we deliver worldwide. If you want to find out more about delivery costs for specific countries click here.

How much does delivery cost?

In Croatia and Slovenia delivery costs 4 € | 30,14 kn. For orders over 55 € | 414,30 kn, delivery is free. For more information about delivery costs in Croatia, as well as other countries, check our Delivery Price List.

Can I pick up my order on the same day I placed it?

We always notify our customers when their books are ready to be picked up, so you will have to wait for the notification that will be sent to your e-mail address or to the phone number you left as your contact in the order.

I seem to be unable to find my way around the webshop. Is there another way to place an order?

If you’re having problems with your web order, you can always contact us via mail or phone. You can also place an order by phone or mail, but then you have to give us the following information: your name and surname, delivery address, your e-mail and phone number.

Loyalty Club

A special treatment awaits the true book lovers who join our Dominović Loyalty Club.

Our Club members have various discounts and we remember all their orders.

Learn more

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get a 10% discount off your first purchase.

Zatvori

We value your privacy and personal data. We have updated our Privacy Policy in compliance with the latest General Data Protection Regulation.
To ensure that we give you the best experience on our website, we sometimes store small text files on your devices which are also known as cookies. 
You can read more about our Privacy Policy here.
You can read more about our Cookie Policy here.
You can manage and/or update or delete your cookie settings during every visit on our website. You can read more in our Cookie Policy.

Google Maps
Facebook Messenger (like page)
Instagram
Sendgrid

Google Analytics