EDUKACIJA O JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA I NEDISKRIMINACIJI

 

 

 

DOMINOVIĆ d.o.o.

Trnjanska Cesta 54 A,

10 000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 39753545974

Telefon: +385 1 6150 315

Adresa e-pošte: info@dominovic.hr

Internet stranica: https://www.knjizara-dominovic.hr/

 

1. Uvod

Jednake mogućnosti na radnom mjestu temeljna su odrednica društva s visokom razinom socijalne uključenosti koja je povezana s niskom stopom nezaposlenosti i socijalnim mirom. Suzbijanje diskriminacije i upravljanje raznolikošću u tvrtkama ključno je za postizanje jednakosti na tržištu rada. Poslodavci su obavezni poštivati sve odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije kojima se promiče jednakost i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Cilj je senzibiliziranje zaposlenika tvrtke DOMINOVIĆ za korištenje pristupa u radu s klijentima i suradnicima koji se temelji na pravu na jednakost i nediskriminaciji. Takvim pristupom neutralizirat će se neosjetljivost na rodne razlike, poticat će se jednako postupanje prema svima, neovisno o obrazovanju, društvenom položaju, imovinskom stanju, invaliditetu, dobi, spolnoj orijentaciji i dr., ali i unaprijediti kvaliteta radne okoline. Svrha je omogućiti poslodavcu suzbijanje diskriminacije na radnom mjestu te osigurati radno okruženje u kojem će muškarci i žene imati jednake mogućnosti u radu, uključujući zaštitu od svih oblika diskriminacije. Konkretno, svrha je:

 • uklanjanje diskriminacije
 • pružanje uputa poslodavcu o koracima koje je potrebno poduzeti kako bi se zaposlenicima osiguralo radno okruženje u kojem je isključena diskriminacija
 • promicanje jednakih mogućnosti muškaraca i žena prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu

Jednake mogućnosti opisuju pravednu raspodjelu uvjeta za život bez diskriminacije uz istovremeno priznavanje razlika i raznolikosti. Kako bi se omogućile i stvorile jednake mogućnosti za sve treba postojati spremnost da se ne diskriminira nikoga, kao i prepoznavanje posebnih potreba i diskriminatornih mehanizama u društvu koje zahtijeva aktivne prilagodbe. Samo jednako postupanje prema svim tražiteljima zaposlenja, svim članovima tima ili svim klijentima u mnogim slučajevima nije dovoljno. Neutralni kriteriji poput znanja jezika ili diplome formalnog obrazovanja mogu stvoriti prepreke visoko kvalificiranim prijaviteljima iz drugih zemalja te dovesti do njihove diskvalifikacije. Segregacija u obrazovanju može umanjiti šanse pri ulasku na tržište rada. Te čimbenike mogu otežati podrijetlo kao i predrasude što će na kraju rezultirati marginalizacijom te osobe. Kako bi se postigle jednake mogućnosti za sve, moraju se priznati raznolikosti i različite polazne pozicije u društvu koje se temelje na različitom podrijetlu.

Pri razvijanju strategija za postizanje jednakih mogućnosti za sve, tvrtka DOMINOVIĆ mora:

                                                     

Ključni promotivni čimbenici potrebni za uspješnu realizaciju prava na jednakost i nediskriminaciju:

 • Predanost menadžmenta
 • Uključenost ključnih aktera unutar organizacije
 • Razvoj zajedničkog razumijevanja raznolikosti i nediskriminacije
 • Razvoj zajedničke vizije
 • Uključenje vizije u sve strukture
 • Pozitivna povratna informacija klijenata

Najčešće prepreke u provedbi strategije za upravljanjem raznolikošću su nedostatak osviještenosti o diskriminaciji, strah zaposlenika da će uvođenjem politike raznolikosti izgubiti posao jer struktura zaposlenih mora biti raznolika te nedostatak financijskih sredstava i radne snage. Kako bi se navedene prepreke prevladale tvrtka treba napraviti promjene i u tom procesu uključiti sve djelatnike. Čim se počne s procesom reorganizacije strukture doći će do smanjena broja bolovanja, veće motiviranosti zaposlenika, manjeg broja sukoba među zaposlenicima te zapošljavanja pravih osoba za prave poslove.

 

2. Zakonski okvir

Nejednako postupanje prema pojedincima ili skupinama zbog posebnih karakteristika ili njihove pripadnosti određenoj skupini smatra se diskriminacijom. U RH Zakon o suzbijanu diskriminacije seže izvan okvira europskog minimuma jer osigurava ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštitu od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Zaštita predmetnim Zakonom primjenjuje se u tvrtki DOMINOVIĆ, „osobito“ u područjima:

 • rada i radnih uvjeta
 • socijalne sigurnosti
 • mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
 • pristupa dobrima i uslugama te pružanju istih
 • sudjelovanja u kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu

              

U sljedećim se slučajevima stavljanje u nepovoljniji položaj ne smatra diskriminacijom:

 • kada je takvo postupanje određeno zakonom u cilju očuvanja zdravlja i prevencije kaznenih i prekršajnih djela te kada su upotrijebljena sredstva primjerena i nužna cilju koji se želi postići
 • pozitivne akcije, u cilju poboljšanja položaja etničkih, vjerskih, jezičnih ili drugih manjina
 • u odnosu na određeni posao kada je priroda posla takva
 • pri zasnivanju radnog odnosa, uključenja u članstvo te u djelovanju koje je u skladu s naukom i poslanjem crkve i vjerske zajednice
 • na temelju dobi i spola pri ugovaranju uvjeta u osiguranju u skladu s relevantnim i točnim statističkim podacima, pri čemu troškovi vezani uz trudnoću i majčinstvo ne mogu opravdati razlike
 • određivanja najniže dobi i/ili profesionalnog iskustva i/ili stupnja obrazovanja kao uvjeta za zasnivanje radnog odnosa
 • određivanja prikladne i primjerene najviše dobi kao razlog za prestanak radnog odnosa te propisivanje dobi kao uvjeta za stjecanje prava na mirovinu
 • stavljanje u nepovoljniji položaj pri uređivanju prava i obveza iz obiteljskog odnosa kada je to određeno zakonom, a osobito u cilju zaštite prava i interesa djece

 

3. Strategija za promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacije

Postoji širok raspon mogućih strategija koje mogu doprinijeti uklanjanju diskriminacije i promicanju jednakih mogućnosti u organizaciji. Međutim, postoje osnovni principi koji se trebaju poštivati kako bi se osigurala uspješna provedba:

 • Sveobuhvatna strategija – Izolirane aktivnosti samo kako bi se „nešto napravilo“ nisu se pokazale uspješnim. Ključ uspjeha je u sveobuhvatnoj strategiji.
 • Uključenost dionika – Strategiju treba razvijati rukovodstvo tvrtke uz sudjelovanje što većeg broja dionika. Kako bi upravljanje raznolikošću bilo uspješno, svijest o raznolikosti i nediskriminaciji treba se proširiti na sve razine organizacije, na sve razine hijerarhije i unutar svih odjela.
 • Praćenje i evaluacija – Trajno praćenje i evaluaciju svih aktivnosti koje se provode prema važnosti za cjelokupnu strategiju i spremnost da ih se prilagodi ako je potrebno.

Nakon promjene upravljačke procedure u svrhu osiguravanja nediskriminirajuće strukture i upravljanja raznolikošću sljedeći korak je razvoj plana za provedbu. Ključne proceduralne mjere u planiranju:

 1. Vizija raznolikosti u tvrtki
 2. Definiranje posebnih ciljeva
 3. Identifikacija ključnih aktera
 4. Identifikacija potencijalnih prepreka i promotivnih čimbenika
 5. Razvoj i provedba mjera
 6. Evaluacija
 7. Redefiniranje posebnih ciljeva i prilagodba mjera

Važno polazište za razvoj strategije za promicanje raznolikosti i jednakih mogućnosti je analiza raznolikosti i razine jednakosti u samoj organizaciji. Navedena analiza može biti osnova za utvrđivanje razlika među radnicima, potencijalnih prepreka unutar posebne skupine i kao takva može pomoći pri identificiranju prve točke akcije. Razvoj i provedba „Kodeksa ponašanja“ prikladan je alat za razvoj i uključivanje vodećih načela unutar tvrtke. Najvažnije je poštivati proceduralnu prirodu izrade takvog kodeksa, uključiti što više ključnih aktera unutar organizacije u njegovo stvaranje, pobrinuti se za njegovu praktičnu provedbu i osigurati uvođenje praćenja i evaluacije postupaka. Neke od uobičajenih tema koje se mogu uključiti u „Kodeks ponašanja“ za suzbijanje nediskriminacije:

 • Misija i opći cilj
 • Definicija diskriminacije
 • Opseg Strategija
 • Strategija zapošljavanja
 • Obrazovanje, strukovna izobrazba, pozitivna akcija
 • Provedba
 • Proces Institucije
 • Provjera kvalitete
 • Sankcije

Politika jednakih mogućnosti i nediskriminacije tvrtke

Naš je cilj da tvrtka postane poznata po vjerodostojnosti i nediskriminaciji što znači da svi zaposlenici tvrtke moraju:

 1. Poštivati načela nediskriminacije i jednakog postupanja
 2. Promicati i provoditi ideju raznolikosti
 3. Biti pravedni – odnositi se prema svima sa poštovanjem
 4. Brinuti se za zaposlenike – voditi računa kako aktivnosti tvrtke utječu na druge i da te aktivnosti nikada ne budu diskriminirajuće
 5. Biti proaktivni – preuzeti inicijativu u borbi protiv diskriminacije
 6. Biti odgovorni – promicati pozitivne mjere kako bi se osigurale jednake mogućnosti.

Jednake mogućnosti pri zapošljavanju

DOMINOVIĆ je tvrtka koja poštuje načela jednakih mogućnosti i nediskriminacije. Odluke se donose bez obzira na boju kože, vjeru, spol, godine, nacionalnu ili etničku pripadnost, invalidnost ili bilo koju drugu karakteristiku.

Ponašanje među zaposlenicima na poslu

Svaki zaposlenik odnosit će se prema kolegama, klijentima i drugim dionicima poslovanja s poštovanjem. Uznemiravanje bilo koje vrste na radnom mjestu neće se tolerirati.

Ponašanje prema klijentima i drugim dionicima

Tvrtka DOMINOVIĆ je usmjerena na povećanje kvalitete i rast obujma poslovanja te posvećenost klijentima. Bilo koji oblik diskriminacije ili neravnopravnog odnosa prema klijentima po bilo kojoj osnovi je zabranjen.

Odlike usluga tvrtke DOMINOVIĆ

 • Brzina, profesionalnost, temeljitost i kompetentnost
 • Pouzdanost, raspoloživost, sigurnost
 • Povjerljivost odnosa s klijentom te tajnost razmijenjenih podataka
 • Fokusiranost na zaštitu interesa klijenta
 • Cost-sensitive zaštita klijenta i smanjenje troškova
 • Fleksibilnost i tailor-made rješenja kada su očekivanja klijenta specifična i nestandardna
 • Fokus na želje klijenata
 • Fleksibilni cjenovni razredi

Postupak i mjere za zaštitu dostojanstva zaposlenika te mjere za prevenciju i zaštitu od diskriminacije dodatno će se razraditi zajedničkim djelovanjem rukovodstva tvrtke i svih zaposlenika poštujući okvire zakona i politiku tvrtke.