O nama  |  Nakladnici  |  Autori  |  Novosti  |  Kontakt  |  Registracija  |  RSS Hrvatski English Deutsch
SLAVONIJA: povijest i naselja i povijest stanovništva
Knjige
 

SLAVONIJA: povijest i naselja i povijest stanovništva

Šifra proizvoda: 212522
Jezik izdanja: hrvatski
Godina izdanja: 2002
Broj stranica: 614
Uvez: Tvrdi uvez
Format: 28,5 cm
ISBN: 953-6168-12-X
Izdavač: GOLDEN MARKETING
Država: Hrvatska
Internet cijena: 630,00 kn

Opis Knji­ga ob­ra­đu­je važna pi­ta­nja iz po­vi­je­sti Sla­vo­ni­je, ve­za­na za pro­šlost nje­zi­nih na­se­lja i mi­gra­ci­je sta­nov­ni­št­va u tom di­je­lu Hr­vat­ske. Te su teme dosad ne­do­volj­no is­tra­že­ne, a pra­će­ne su često i neo­bjek­tiv­nim zak­ljuč­ci­ma. Knji­ga je na­pi­sa­na sa že­ljom da se pruže no­vi­ji znan­st­ve­ni re­zul­ta­ti. Ra­zvoj na­se­lja i po­dri­je­tlo sta­nov­ni­št­va na tlu Sla­vo­ni­je prati se od pra­po­vi­je­sti do su­vre­me­no­sti. To je po­dru­čje ve­li­kih mi­gra­ci­ja, koje su se od­vi­ja­le u broj­nim su­ko­bi­ma i ra­to­vi­ma. Autor do­ka­zu­je sto­ljet­nu hr­vat­sku pri­sut­nost u Sla­vo­ni­ji. Knji­ga je ilu­s­tri­ra­na s više od 200 zem­ljo-vida i ilu­s­tra­ci­ja, a re­zul­tat je du­go­go­di­šnjih znan­st­ve­nih is­tra­ži­va­nja.

Ocjena

Ostali proizvodi iz kategorije hrvatska povijest
Potražite nas na Facebook-u